Blogi Oknonet.pl

Nie taki wiatr straszny, czyli wylicz z Archiekspertem...

Środa, 10 września 2014

Obciążenia wiatrem? Proste wyliczenia z ArchiEkspertem.

 

Jedyne na rynku oprogramowanie wyliczające obciążenia wiatrem – bezpłatnie od REHAU.  

Do rozpoczęcia prac projektowych stolarki niezbędne jest określenie obciążenia wiatrem. Wprawdzie wielkość ta powinna zostać podana przez zamawiającego, inwestora lub architekta, jednak w praktyce ten obowiązek zazwyczaj spada na producentów okien. Jednak jak dobrze dobrać stolarkę okienną do spodziewanych obciążeń wiatrem, jeśli nie jesteśmy specjalistami w tym zakresie? Po wprowadzeniu normy PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 „Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru” obliczenia znacznie się skomplikowały. Norma jest obszerna, uwzględnia mnóstwo czynników. Przeprowadzenie szybkich obliczeń „na piechotę” nie jest już możliwe. Dobranie odpowiednich wzmocnień stalowych do spodziewanych obciążeń wiatrem jest jednym z trudniejszych zagadnień.  

REHAU daje kompleksowe rozwiązanie – policzysz z łatwością obciążenia wiatrem.

REHAU idzie z pomocą producentom i sprzedawcom okien, którzy zajmują się takimi wyliczeniami.  Dokumentacja techniczna REHAU – a szczególnie jej rozdziały „Ograniczenia wielkości” i „Statyka”, zostały zmienione i dopasowane do zmian, związanych z obowiązywaniem wspomnianej normy. Uwzględniają one wszelkie zmiany w technice okiennej. Ale dokumentacja techniczna to nie wszystko. REHAU przygotował także kompleksowe rozwiązanie, które pozwala na szybkie i  łatwe określenie obciążenia wiatrem, zgodnie z nową normą.

Absolutna nowość! Nie ma tego nikt inny.

REHAU oferuje swoim klientom zupełnie nowe (choć znane i doceniane w poprzednich wersjach)  oprogramowanie ArchiEkspert. Ten program  z nowym modułem  statyki jest absolutną nowością.

ArchiEkspert jest jedynym takim oprogramowaniem na rynku okiennym. Nie ma na chwilę obecną podobnego narzędzia w Polsce. Producenci nie zajmują się obliczeniami statycznymi, bo to wymaga wiedzy i wysiłku ale także  dlatego, że nie mają odpowiednich narzędzi. ArchiEkspert pozwala na szybkie obliczenia metodą uproszczoną lub dokładną, z użyciem dodatkowego narzędzia Kalkulatora Ciśnienia Wiatru.

 Podstawowe informacje dotyczące wyznaczenia obciążenia wiatrem z użyciem programu ArchiEkspert.

·         Obliczenia statyczne związane z obciążeniem wiatrem dla okien i drzwi przeprowadza się na podstawie normy zharmonizowanej PN-EN 1991-1-4: 2008/A1: 2010 „Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-4: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru”.

·         Norma ta ma zastosowanie do budowli i konstrukcji o wysokości do 200 m.

·         Celem normy jest wyznaczenie wartości charakterystycznego ciśnienia wiatru, działającego na konstrukcje lądowe, z uwzględnieniem wpływu terenu otaczającego budowlę.

·         Norma Eurokod 1 obowiązuje w wszystkich krajach Unii Europejskiej, z uwzględnieniem ich specyfiki (regulują to załączniki krajowe do normy).

·         W Polsce przywołana wyżej norma europejska zastąpiła w marcu 2010 roku powszechnie znaną polską normę wiatrową PN-B-02011: 1977/Az1:2009 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem”.

·         Nowa norma PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 Eurokod 1 jest obszerna i uwzględnia w obliczeniach wiele parametrów.

·         Dla ułatwienia obliczeń zostały przygotowane dwie metody obliczeń – uproszczona oraz dokładna.

·         W celu przeprowadzenia obliczeń metodą uproszczoną dla obszaru Polski najlepiej skorzystać z programu ArchiEkspert Okienny REHAU. Po wybraniu systemu i zaprojektowaniu konstrukcji należy wskazać obciążony element i  przejść do zakładki „obciążenie wiatrem”. Następnie należy wybrać zgodnie z normą Eurokod 1 kategorie terenu, wysokość wbudowania oraz strefę obciążenia wiatrem. Spodziewane obciążenie wiatrem zostanie wybrane z tabeli obciążeń. Na tej podstawie dobiera się wzmocnienie o wymaganym momencie bezwładności. Ponadto program ArchiEkspert pozwala na wybranie zakresu stosowania stolarki w zależności od odporności na obciążenie wiatrem, wodoszczelności oraz przepuszczalności powietrza. Metoda uproszczona  korzysta z wytycznych ITB: ”Okna i drzwi zewnętrzne wymagania, klasyfikacja i zakres stosowania”. 

·         W metodzie dokładnej do wyznaczenia ciśnienia wiatru wykorzystuje się nowe narzędzie – Kalkulator Ciśnienia Wiatru. Kalkulator wymaga podania szczegółowych danych budynku oraz jego umiejscowienia. Zaletą programu jest możliwość bardzo precyzyjnego doboru stolarki (w zależności od umiejscowienia) i dzięki temu projektowania stolarki w sposób ekonomicznie uzasadniony. Uzyskany wynik oddziaływania ciśnienia wiatru można wykorzystać wprost do doboru wzmocnień stalowych dla konstrukcji okiennych i drzwiowych. Zalecamy jednak wprowadzenie wartości ciśnienia wiatru do programu ArchiEkspert Okienny REHAU. Program ten może zmniejszyć w określonych przypadkach wymagane momenty bezwładności wzmocnień stalowych. Poprzez dodanie sztywności profilu skrzydła i jego wzmocnienia do sztywności słupka (lub połączenia ościeżnic) otrzymujemy zwiększoną sztywność wynikową.

 

Programy Kalkulator Ciśnienia Wiatru REHAU i Kalkulator Ciśnienia Wiatru są napisane w sposób przyjazny dla użytkowania, w każdej chwili można skorzystać z podpowiedzi. Z jego działaniem można zapoznać się na szkoleniach Akademii REHAU. Programy są bezpłatne dla klientów REHAU, program ArchiEkspert jest dostarczany w postaci płyty CD, natomiast z programu  Kalkulator Ciśnienia Wiatru użytkownik korzysta online. Kalkulator jest dostępny na stronie http://www.kalkulator-rehau.pl/

Skomentuj / Zobacz komentarze

Gender ?

Środa, 5 lutego 2014

Czasem czytamy na stronach firm okiennych, w ich ulotkach, reklamach teksty, w których zdarzają się błędy w tłumaczeniu. Każdemu może się zdarzyć (chociaż nie powinno, gdyby przyjąć kryterium profesjonalizmu...).

Ale dużym też się zdarza. Znana, duża sieć sklepów odzieżowym ma problem z tłumaczeniem płci... Kobieta - man ? Mężczyzna - women? Ale może to wcale nie błąd, tylko zamierzone działania w duchu gender ? Super

Skomentuj / Zobacz komentarze

Zaraźliwy brak entuzjamu

Poniedziałek, 27 stycznia 2014

Przekonanie sprzedawcy do tego, co sprzedaje i co robi, ma ogromny wpływ na to, jak postrzegają go inni. Sprzedawca przekonany o dobrej jakości swoich produktów częściej odnosi sukcesy, niż ten, któremu łatwiej wymieniać wady firmy, w której pracuje i oferowanych przez nią produktów niż znaleźć ich zalety.

Na szkoleniach czasem spotykam sprzedawców, którzy głównie narzekają... Na jakość produktów swojej firmy, na stosunki w niej panujące, na szefa, na inne działy...

Ich brak entuzjazmu i motywacji jest zaraźliwy - zaraża głównie klientów, którzy dziwnym trafem często rezygnują z zakupów u nich. I wtedy tacy sprzedawcy mają kolejny powód do narzekania...

Znacie takich?

Skomentuj / Zobacz komentarze

Klauzule niedozwolone w umowach firm okiennych

Środa, 8 stycznia 2014

 

Kiedy klient podejmuje w końcu decyzję o zakupie okien, kiedy praca sprzedawcy dała w końcu efekt w postaci jego pozytywnej decyzji – przychodzi czas na podpisanie umowy. Najczęściej jest tak, że klienci nie mają możliwości negocjowania warunków umowy, która dotyczy zakupu okien. Muszą podpisać to, co podsuwa im sprzedawca. Nie mają szans na samodzielne ustalanie warunków innych niż cena czy termin dostawy. Dlatego też kodeks cywilny zapewnia ochronę konsumentom, którym przedsiębiorcy często narzucają tak zwane klauzule niedozwolone, które nie są dla klienta korzystne, często narażają go na straty albo narzucają wiele obowiązków.  Te klauzule to postanowienia, które nie zostały uzgodnione indywidualnie – czyli klient dostał je w druku umowy i musi się z nimi zgodzić, jeśli chce kupić okna u danego sprzedawcy.

Na szczęście dla klientów, te zapisy nie są zobowiązujące dla niego, jeśli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy.

Żeby klauzula (zdanie, postanowienie, paragraf z umowy) była niedozwolona, musi spełniać ona trzy warunki:

• zapis nie był uzgodniony indywidualnie z konsumentem, czyli najczęściej przedsiębiorca posłużył się wzorcem umowy, a klient go po prostu podpisał;

• zapis jest sprzeczny z dobrymi obyczajami;

• zapis rażąco narusza interesy konsumenta.

 

Dobrym przykładem są często występujące klauzule stawiające jako warunek odstąpienia od umowy zapłacenie dużej kary. Często w umowach pojawiają się także zapisy wyłączające odpowiedzialność sprzedawcy czy producenta okien za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. W umowie nie może znaleźć się na przykład zapis, który:

• daje przedsiębiorcy możliwość zmiany umowy bez zgody klienta.

• nie daje konsumentowi możliwości rozwiązania umowy, a pozwala na to przedsiębiorcy;

• zobowiązuje tylko konsumenta (przedsiębiorcę nie) do zapłacenia odstępnego lub kary umownej;

• daje przedsiębiorcy możliwość podwyższenia ceny, a konsumentowi nie daje możliwości odstąpienia od umowy;

• przewiduje obowiązek zapłaty za wadliwie wykonaną usługę;

 

Poniżej przykłady z Rejestru Klauzul Niedozwolonych, prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, wykryte w umowach firm okiennych:

„Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zamówienia.”

„Sprzedający ma prawo przekazania praw i obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia

w całości lub w części osobie trzeciej”

„Gwarancją nie są objęte (…) uszkodzenia wynikające z normalnego zużycia”

„Gwarancją nie są objęte (…) wady widoczne w chwili sprzedaży.”

„Sprzedający jako gwarant zastrzega sobie prawo do oceny i kwalifikacji uszkodzeń w tym stwierdzenia czy uszkodzenia podlegają naprawom gwarancyjnym.”

„W sytuacjach wyjątkowych termin usunięcia wady może zostać przedłużony do 60 dni.”

„Reklamacje wad ukrytych muszą być składane pisemnie w siedzibie firmy w ciągu 10 dni od daty

odbioru towaru (…).Późniejsze reklamacje nie będą uznane i nie będą uwzględnianie roszczenia

gwarancyjne.

„Kupujący nie jest uprawniony do otrzymania odszkodowania w  żadnej formie z powodu opóźnienia

dostawy. Jednocześnie opóźnienie dostawy nie uprawnia kupującego do całkowitego bądź częściowego odstąpienia od zamówienia lub jego anulowania.”

 

„W przypadku opóźnienia w zapłacie, Sprzedawcy przysługuje odszkodowanie w wysokości odsetek,

których wysokość określona jest w fakturze zakupu lub odrębnej umowie”

„Zmiana terminu realizacji zamówienia w granicach 30 dni roboczych nie stanowi podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Sprzedawcy”

„Odsetki od dokonanych wpłat wyczerpują podstawę do wysuwania przez Odbiorcę jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy z tytułu opóźnienia realizacji zamówienia”

 

Co może zrobić klient, jeśli uzna jakiś zapis za klauzulę niedozwoloną? Może wnieść sprawę do sądu cywilnego. Jeżeli sąd uzna klauzulę za niedozwoloną, to przestanie ona konsumenta obowiązywać. Drugi sposób to wniesienie sprawy do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Jeżeli sąd uzna postanowienie za niedozwolone, to zostanie ono wpisane na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wówczas klauzula ta przestanie obowiązywać wszystkich konsumentów.

 

Podstawa prawna (oprócz przepisów Kodeksu Cywilnego ważna dla tematu).

Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 r. (DzU z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zmianami).

 

Skomentuj / Zobacz komentarze

pełną ofertę znajdzie pan tu...

Środa, 30 października 2013

Kiedy odpowiadasz ma maile klienta, zrezygnuj ze standardowych formułek typu „witam, pełną ofertę znajdzie Pan/Pani tutaj”.

Potraktuj go indywidualnie - podziękuj za zainteresowanie twoją ofertą. Zapytaj, jak możesz najlepiej pomóc w spełnieniu potrzeb. Zaproponuj bezpośredni kontakt na żywo lub przez telefon. I nie mów, że nie masz na to czasu - no chyba, że nie masz ochoty na zarabianie pieniędzy...

 

 

------------------------

Akademia REHAU to serwis szkoleniowy dla klientów firmy REHAU. Szkolenia, warsztaty, platforma e-learningowa, podręczniki - czyli know how przydatny do tego, żeby prowadzić firmę w branży stolarki okiennej i drzwiowej.

Masz pytanie? Napisz na akademia@rehau.com

Zajrzyj na www.facebook.com/rehaupl i www.facebook.com/akademiarehau

Skomentuj / Zobacz komentarze

Słowa kluczowe - sprawdź swoje ...

Czwartek, 24 października 2013

Zanim rozpoczniesz kampanię reklamową w internecie, sprawdź jak często ludzie wpisują w wyszukiwarce słowa kluczowe dla twojej firmy...Pomoże ci to uniknąć wielu błędów. Możesz to sprawdzić tu:  

http://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner

 

 

------------------------

Akademia REHAU to serwis szkoleniowy dla klientów firmy REHAU. Szkolenia, warsztaty, platforma e-learningowa, podręczniki - czyli know how przydatny do tego, żeby prowadzić firmę w branży stolarki okiennej i drzwiowej.

Masz pytanie? Napisz na akademia@rehau.com

Zajrzyj na www.facebook.com/rehaupl i www.facebook.com/akademiarehau

 

Skomentuj / Zobacz komentarze

Znicz do okna?

Środa, 23 października 2013

Ciekawe, czy jakiś sprzedawca okien zorganizował kiedyś promocję "Znicz do każdego okna"? śmiech

 

------------------------

Akademia REHAU to serwis szkoleniowy dla klientów firmy REHAU. Szkolenia, warsztaty, platforma e-learningowa, podręczniki - czyli know how przydatny do tego, żeby prowadzić firmę w branży stolarki okiennej i drzwiowej.

Masz pytanie? Napisz na akademia@rehau.com

Zajrzyj na www.facebook.com/rehaupl i www.facebook.com/akademiarehau

Skomentuj / Zobacz komentarze

Badamy satysfakcję ...

Wtorek, 22 października 2013

 

Wysyłacie czasem przedstawciela waszej firmy na spotkanie z klientem na jego budowie...A sprawdzacie, jak poszło mu spotkanie? Jakie wrażenie zrobił na kliencie? Jaka jest szansa, że klient jest tak zadowolony, że kupi? A jeśli zadowolony nie jest, to co zawiodło (tylko nie mówcie, że cena...)

Przykładowy plan takiej rozmowy badającej satysfakcję klienta po spotkaniu, mógłby wyglądać tak:

1. Przedstawiamy siebie i cel w jakim dzwonimy:

„Nazywam się Anna Nowak. Dzwonię z firmy Okno. Niedawno był u Pana nasz przedstawiciel Handlowy. Chciałabym poznaćPana opinię na temat tej wizyty. Czy ma Pan teraz 5 minut czy woli Pan, żebym skontaktowała się z Panem w innym terminie?” (jeśli wolałby w innym, koniecznie ustal w jakim…)

2. Jeśli klient wyrazi zgodę na rozmowę, przedstawiamy jej przebieg – np. „Zadam Panu kilka pytań, Pana opinia będzie dla mnie bardzo ważna. Zajmie to nam około 5 minut”.

3. Zadajemy pytania, dotyczące spraw, które chcemy zbadać, np:

"Czy nasz przedstawiciel przedstawił Panu ofertę jasno i klarownie? Czy pokazał to, czym różnimy się od innych producentów okien? Co zapamiętał Pan z tej rozmowy najlepiej? Co nasz pracownik mógłby zrobić lepiej? Czego Pan oczekiwał po takim spotkaniu? - te pytania są przykładowe, przygotujecie na pewno własne, dotyczące zagadnień, które chcecie badać. Są dwie możliwości takiego badania – albo ustawiona skala, klient tylko wybiera miejsce na skali (np od "bardzo zadowolony" do "bardzo niezadowolony" albo pytania otwarte – lepsze, dające większą wiedzę, chociażwymagające od słuchacza większego skupienia, robienia dokładnych notatek, obiektywnego wyciągania wniosków.

 

4. Zakończeniem rozmowy jest podziękowanie za odpowiedzi i zapewnienie klienta, że jego opinie są dla nas niesłychanie ważne (tak, nawet jeśli brzmi to jak przerysowany komplement...)Możecie też dorzucić bonus - w podziękowaniu za udział w badaniu dodatkowe 2 - 3 % rabatu, jeśli zdecyduje się kupić u was...

Jaki cel i sens takich rozmów? Wcale nie chodzi o to, żeby zdołować pracownika, któr był na spotkaniu z klientem (bo pewnie wielu klientów sobie ponarzeka na obsługę, jeśli już będą mieli taką możliwość).

Głównym celem jest sprawdzenie, jak bardzo wpasowaliśmy się w oczekiwania klienta, jakie mamy szanse na jego zakup u nas. Takich telefonów zwykle nie wykonuje wiele firm, więc mamy też szansę na wyróżnienie się i przypomnienie klientowi o nas, na zbudowanie dobrego skojarzenia. Lubimy ludzi, którzy cenią sobie nasze zdanie, lubią nas słuchać, mówią, jak ważne jest to, co myślimy. Dlaczego więc tego nie wykorzystać na naszą korzyść?

 

 

------------------------

Akademia REHAU to serwis szkoleniowy dla klientów firmy REHAU. Szkolenia, warsztaty, platforma e-learningowa, podręczniki - czyli know how przydatny do tego, żeby prowadzić firmę w branży stolarki okiennej i drzwiowej.

Masz pytanie? Napisz na akademia@rehau.com

Zajrzyj na www.facebook.com/rehaupl i www.facebook.com/akademiarehau

 

Skomentuj / Zobacz komentarze

Sprawdź, jak cię widzą ...

Wtorek, 22 października 2013

Zanim wyślesz swój mailing, sprawdź jak się wyświetla u potencjalnych odbiorców. Nadawca tego maila tego nie zrobił. Ale za to zrobił złe wrażenie na odbiorcy...

Skomentuj / Zobacz komentarze

Przyciągasz czy odstraszasz?

Poniedziałek, 21 października 2013

Zasada dowodu społecznego mówi o tym, że łatwiej nam się kupuje wiedząc o tym, że inni też już wybrali ten produkt. Jednym ze sposobów wykorzystania tej zasady jest pokazywanie na stronie www zdjęć z realizacji. Galeria pięknych okien i drzwi może czynić cuda śmiech 

No chyba, że wstawimy sobie na naszą stronę zdjęcia takie jak te:

Okna może i piękne, ale nie dane nam jest tego dostrzec, bo brzydota budynku i grafitti przyciągają całą uwagę... To samo zdjęcie można zrobić z innej perspektywy, a jeśli już upieramy się na taką właśnie - poddajmy je najpierw obróbce graficznej. Malunki na murze z samego muru nie tak łatwo wyczyścić, ale w programie graficznym możecie przemalować cały budynek dużo szybciej niż w rzeczywistości.

Zdjęcia tworzą pierwsze wrażenie, budują skojarzenia, zachęcają do kontaktu z firmą. Zróbcie wszystko, żeby tego nie popsuć...

PS- tablicę rejestracyjną na samochodzie zamazaliśmy (na stronie producenta okien każdy może ją odczytać - co może przynieść nieprzyjemne skutki, kiedy właściciel samochodu okaże się nie być miły :-)

------------------------

Akademia REHAU to serwis szkoleniowy dla klientów firmy REHAU. Szkolenia, warsztaty, platforma e-learningowa, podręczniki - czyli know how przydatny do tego, żeby prowadzić firmę w branży stolarki okiennej i drzwiowej.

Masz pytanie? Napisz na akademia@rehau.com

Zajrzyj na www.facebook.com/rehaupl i www.facebook.com/akademiarehau

Skomentuj / Zobacz komentarze

dobry początek

Czwartek, 17 października 2013

Wracamy do tematu e-maili reklamowych.

Kiedy już stworzyliście tytuł idealny, zachwycający, zapierający dech w piersiach odbiorcy, kiedy ten już rzuca się, by błyskawicznie otworzyć wiadomość i poznać to, co zapowiada tytuł... pozostaje wam "tylko" stworzyć taką treść maila, by odbiorca się nie rozczarował...

Łatwe zadanie? Całkiem łatwe, jeśli znacie kilka zasad, dotyczących pisania maili czy newsletterów reklamowych.

Po pierwsze stwórz dobry nagłówek, czyli początek wiadomości.

Treść nagłówka ma być unikalna i od razu przynosić korzyści odbiorcy. Znacie na pewno przykład takich maili, które korzyści żadnych w nagłówku nie przynoszą "Firma X działa na rynku stolarki otworowej od dawna". "Firma Y zakupiła nową linię produkcyjną" - też się cieszymy. Ale co z tego ma odbiorca? Gdzie konkretnie nazwana korzyść? Czy po takim początku chce wam się czytać dalej (no chyba, że jesteście z konkurencyjnej firmy, wtedy poczytacie, żeby zobaczyć, czym się konkurencja chwali...)

Najważniejsze pytanie, jakie powinienieś sobie zadać przed stworzeniem nagłówka maila - co z tego będzie miał odbiorca. Nie ty i twoja firma.

Korzyść to coś, co odbiorca będzie miał z tego, że maila przeczyta do końca. Zupełnie niekoniecznie musi być to rabat. Może lepsza będzie przydatna wiedza? Praktyczne porady eksperta, z których odbiorca może skorzystać? Konkurs? Poradnik? Relacje klientów, którzy skorzystali z usługi/produktu?

Zamiast więc pisać o tym, że zakupiliście linię produkcyjną, napisz "Przeczytaj, na jakie elementy okna zwrócić szczególną uwagę, żeby być zadowolonym do końca życia"...

------------------------

Akademia REHAU to serwis szkoleniowy dla klientów firmy REHAU. Szkolenia, warsztaty, platforma e-learningowa, podręczniki - czyli know how przydatny do tego, żeby prowadzić firmę w branży stolarki okiennej i drzwiowej.

Masz pytanie? Napisz na akademia@rehau.com

Zajrzyj na www.facebook.com/rehaupl i www.facebook.com/akademiarehau

Skomentuj / Zobacz komentarze

Kumplujemy się ?

Wtorek, 15 października 2013

"Tadeuszu, czy widziałeś już nasze nowe okna?"

"Marianno, jak tam twoja budowa?"

Personalizacja stosowana w temacie wiadomości mailowych to całkiem dobry pomysł...o ile klient - odbiorca twojej wiadomości - zaakceptuje to, że zwracasz się do niego po imieniu. A skąd wiesz, że to akceptuje? No właśnie, tego nie wiesz :-)

Więc zastanów się dobrze, czy na pewno chcesz stosować personalizację w mailach reklamowych, bo czasem taki mail zrobi się więcej złego niż dobrego.

Wymyślając temat maila weź pod uwagę, że dobrą siłę przyciągania mają pytania. Możesz więc zastosować styl intrygujący, pytający, który przez to, że umiejętnie porusza ważne z punktu widzenia odbiorcy tematy, przyciąga pytaniami - zachęca odbiorcę do otworzenia e-maila od ciebie.

Przykłady?  

"Czy nasze okna na pewno są dla ciebie?"

"Czy wiesz już, w jaki sposób zaoszczędzić 76% na rachunkach za ogrzewanie?"

"Czy na pewno już wszystko wiesz o oknach?"

------------------------

Akademia REHAU to serwis szkoleniowy dla klientów firmy REHAU. Szkolenia, warsztaty, platforma e-learningowa, podręczniki - czyli know how przydatny do tego, żeby prowadzić firmę w branży stolarki okiennej i drzwiowej.

Masz pytanie? Napisz na akademia@rehau.com

Zajrzyj na www.facebook.com/rehaupl i www.facebook.com/akademiarehau

Skomentuj / Zobacz komentarze

Wezwij do akcji

Poniedziałek, 14 października 2013

W ostatnim poście pisaliśmy o nadawcy maila - niesłychanie ważnym elemencie mailingu reklamowego.

Żeby odbiorca uznał e-mail za ciekawy i intrygujący, wart kliknięcia w ikonkę „otwórz” – do kompletu musi być jeszcze dobrze skonstruowany temat. Nie liczcie na to, że temat „Oferta promocyjna” albo „Informacja handlowa” powali waszego potencjalnego odbiorcę na kolana, każe mu odstawić kawę, odłożyć wszystko to, czym właśnie się zajmował i rzucić do czytania… Jeśli chcecie popełnić jeszcze większy błąd - zostawcie puste pole tematu - a co tam, niech się odbiorca sam domyśla, o czym właśnie chcieliście do niego napisać...

Sposobów na takie skonstruowanie tematu, by przyciągał uwagę jest wiele. 

Dziś o jednym z nich –„call to action”.

Wezwanie do akcji to zastosowanie w temacie e-maila zwrotów pokazujących pewne korzyści i wywołujących u czytelnika konkretną akcję.

„Zobacz teraz okna X, na których oszczędzisz 76%”

„Zostało kilka godzin naszej jesiennej oferty, zamów wycenę dziś do 17.00”

"Nikt inny nie ma takich okien, sprawdź dlaczego..."

W kolejnym poście podpowiemy wam, czy warto stosować personalizację i humor w mailingu.

-----------------

Akademia REHAU to serwis szkoleniowy dla klientów firmy REHAU. Szkolenia, warsztaty, platforma e-learningowa, podręczniki - czyli know how przydatny do tego, żeby prowadzić firmę w branży stolarki okiennej i drzwiowej.

Masz pytanie? Napisz na akademia@rehau.com

Zajrzyj na www.facebook.com/rehaupl i www.facebook.com/akademiarehau

  Skomentuj / Zobacz komentarze

Kto nadaje?

Piątek, 11 października 2013

Mailing reklamowy...Stosujecie?

Wiele firm okiennych stosuje. Pozapisywałam się więc na wszystkie możliwe newslettery, żeby prześledzić o czym producenci i sprzedawcy okien piszą do klientów...No i jak zwykle, po przeczytaniu kilkudziesięciu przykładów, będę się czepiać...

Dziś błąd pierwszy - taki, który powoduje, że mail jest często od razu kasowany, wyrzucany ze skrzynki albo od razu trafia do spamu. Nadawca wiadomości...

Gdybyśmy mieli stworzyć antyporadnik pisania maili reklamowych, główna anty-zasada brzmiałaby tak:

"Zupełnie się nie przejmuj się tym, kto wyświetla się u odbiorcy jako nadawca maila. Przecież dla klienta najważniejsza jest treść, a nie to, kto do niego pisze..." 

Niestety, ale tę antyzasadę stosuje niesłuchanie wielu nadawców. Listy, które mają zachęcać do poznania oferty firmy, poinforowania o ciekawej promocji w firmie okiennej, zachęcenia do spotkania z doradcą od okien, dostałam np od nadawców Wojtas78@(...).pl, Kasiaczek@(...).pl, oddzialrzeszow15@(...).pl

Jeśli wysyłasz maile do klientów, zadbaj o to, żeby zamiast twojego adresu mailowego (szczególnie tak mało profesjonalnego jak powyżej...) wyświetlała się nazwa, która ma zachęcić klienta do przeczytania maila. Zmianę adresu mailowego na inną, wyświetlaną nazwę oferują wszystkie programy pocztowe, również te bezpłatne. Zamień więc Wojas78 na "Wojciech Kowalski - Doradca ds Wyboru Najlepszych Okien" a Kasiaczek na "Katarzyna Malinowska - ekspert techniczny (tak, kobieta zna się na oknach:-)"

Możesz oczywiście być bardziej poważny i standardowo zostać przy imieniu i nazwisku - ale czemu nie spróbować przyciągnąć uwagę klienta już od samego początku, na etapie decydowania przez niego, jakie maile skasuje od razu, a do jakich zajrzy?

------

Akademia REHAU to serwis szkoleniowy dla klientów firmy REHAU. Szkolenia, warsztaty, platforma e-learningowa, podręczniki - czyli know how przydatny do tego, żeby prowadzić firmę w branży stolarki okiennej i drzwiowej.

Masz pytanie? Napisz na akademia@rehau.com

Zajrzyj na www.facebook.com/rehaupl i www.facebook.com/akademiarehau

Skomentuj / Zobacz komentarze

wyznanie miłości ...

Środa, 11 września 2013

Przy jednej z dróg wjazdowych do Poznania stoi wielki, betonowy płot. Na tym płocie, wymalowany białą farbą widnieje od lat napis „kocham cię najbardziej na świecie, jesteś całym moim światem, nie mogę bez ciebie żyć ”. Cyklicznie zmienia się jednak imię adresatki (czasem też adresata), wymalowane na początku miłosnego wyznania. Płot przeszedł już wiele malowań i zamalowań w tym miejscu. Była Myszka, Kasia, Agnieszka, Wojtek… Zmienia się też oczywiście podpis – wciąż pojawia się inne imię autora lub autorki wyznania. Taka ekonomiczna, oszczędna (w końcu płot jest w Poznaniu…) wersja wyznania miłości na płocie – zmieniasz dwa wyrazy i efekt gotowy.

Prawie jak w ofertach dla klientów. Ostatnio zebrałam kilkanaście ulotek firm sprzedających okna, z różnych miejsc w Polsce. Wszystkie wyglądały podobnie. Teksty w wielu z nich były prawie identyczne. Klient miałby problem, żeby wywnioskować z nich, czym akurat ta firma się różni od innej. Na pewno nie udałoby  mu się wyciągnąć takich wniosków z ulotki. Nazwy wielu firm brzmiały prawie jednakowo. Zmieniał się adres, telefony, zdjęcia. Wyznanie miłości było, owszem, ale raczej do własnej firmy (wszystkie były najlepsze, najtańsze, najdłużej działające na rynku...) Zmieniasz dwa wyrazy i efekt gotowy ?

---

Akademia REHAU to serwis szkoleniowy dla klientów firmy REHAU. Szkolenia, warsztaty, platforma e-learningowa, podręczniki - czyli know how przydatny do tego, żeby prowadzić firmę w branży stolarki okiennej i drzwiowej.

Masz pytanie? Napisz na akademia@rehau.com

Zajrzyj na www.facebook.com/rehaupl i www.facebook.com/akademiarehau

  Skomentuj / Zobacz komentarze

Co było źle???

Piątek, 5 kwietnia 2013

Po ostatnim wpisie, opisującym wizytę w jednym z okiennych salonów, dostałam kilka maili z pytaniami, które można wspólnie zebrać do worka z napisem "No ale co było źle?". No właśnie, co było źle? Sprzedawca się starał... Kawę zrobił...

Dziś parę słów o tym, co było źle na samym początku tego spotkania. 

Klienci podejmują decyzję emocjami. Owszem, potrafią ją potem pięknie zracjonalizować. Przekonywać samego siebie i innych, że kupili, bo jakość, bo cena, bo gwarancja. Nieprawda. Zdecydowały emocje. I dlatego tak ważne jest to, żeby zadbać o to, by emocji negatywnych było jak najmniej. A najlepiej wcale...

Klient, który pojawia się u nas po raz pierwszy, ocenia nasze pomieszczenie. I w jego głowie natychmiast tworzy się siatka skojarzeń, pierwsze wrażenie jest błyskawiczne i nieodwracalne. Jeśli więc wchodzimy do pomieszczenia, w którym brudne kartony stoją na podłodze (a firma nie jest akurat w trakcie przeprowadzki), okna, które chcieliśmy kupić, są brudne i zakurzone, na biurku sprzedawcy stos kartek miesza się z kubkami po kawie - nie możemy liczyć na to, że wrażenia klienta pozwolą mu na łączenie naszej firmy wyłącznie z przyjemnymi emocjami. 

Pierwsze wrażenie, jakie robi na kliencie nasze pomieszczenie sprzedaży - możemy o nie zadbać, możemy je sami kreować, możemy pomóc klientowi dobrze nas kojarzyć. Wstań z krzesła, wyjdź przed swój punkt sprzedaży, rozejrzyj się wkoło oczami klienta. Wejdź do środka, spójrz na swoje pomieszczenia tak, jakbyś był w nich po raz pierwszy? Jest ok ? W takim razie możesz spokojnie usiąść :-)

---

Akademia REHAU to serwis szkoleniowy dla klientów firmy REHAU. Szkolenia, warsztaty, platforma e-learningowa, podręczniki - czyli know how przydatny do tego, żeby prowadzić firmę w branży stolarki okiennej i drzwiowej.

Masz pytanie? Napisz na akademia@rehau.com

Zajrzyj na www.facebook.com/rehaupl i www.facebook.com/akademiarehau

Skomentuj / Zobacz komentarze

Najważniejsze, żeby pani kolor wybrała...

Poniedziałek, 4 marca 2013

Wchodzę do salonu.Salonu Stolarki Okiennej w Poznaniu. Salon całkiem spory. Dużo miejsca na...bałagan. Stosy kartonów ułożone pod ścianą lekko się chylą ku upadkowi. Delikatnie zamykam drzwi, żeby przeciąg nie przyczynił się do katastrofy pudełkowej... Nie zdążę się jednak nawet zastanowić, co takiego może być w kartonach. Nie zdążę się nawet rozejrzeć. Dopada mnie Pan Sprzedawca z wyciągniętą już od połowy salonu ręką...

"Dzień dobry? Po okna?" - domyślny znaczy się... "Kawy? Herbaty?" - i gościnny taki..."Proszę usiaść, zaraz wrócę" - Pan Sprzedawca gestem nie znoszącym sprzeciwu odsuwa mi krzesło przy swoim biurku. Siadam grzecznie. Robienie kawy (lub herbaty, bo w sumie nie zdążyłam odpowiedzieć...) zajmuje trochę czasu, więc mogę się rozejrzeć po okolicy. Na biurku też bałagan. No dobrze, nie będę tak niewdzięcznie krytyczna - objaw intensywnej pracy. Mnóstwo rozłożonych papierów. Jakaś oferta. Rabat 40 %. Dobrze wiedzieć, ile mogę ponegocjować. Dwie teczki z napisem reklamacje. Oj, to znaczy ktoś nie był zadowolony? Pan Sprzedawca wraca. Z kawą.

"Słucham Panią"

Rozpoczęłam więc opowiadanie historii o budowie domu. Miałam przygotowane kilka ciekawostek, gdzie się buduję...Ile mam dzieci...Jakie lubię kolory... Jak bardzo zależy mi na kilku sprawach... Ale nie zdążyłam użyć prawie żadnej z nich. Pan Sprzedawca postanowił od razu dążyć do celu:

"Ma Pani zestawienie okien?"

Miałam. Kilka pytań organizacyjnych. Rozwierno-uchylne? Kolor? Klamka z kluczykiem? Kilka ostrzeżeń "Ale wie Pani, że terminy oczekiwania są bardzo długie?"...Będzie Pani musiała wpłacić zaliczkę przy podpisaniu umowy"..."Wyślemy naszego pomiarowca, żeby to dokładnie zmierzył, bo klienci zawsze się gdzieś pomylą"..."Może lepiej przyść z mężem, to opowiem o wszystkich szczegółach technicznych"...I już. Wstępna oferta gotowa. Wydrukowana. Podana klientowi.

Pan Sprzedawca zauważył mój wzrok wpatrzony w cenę. Zinterpretował jako niezadowolonie z widniejących tam liczb. "Oczywiście możemy udzielić rabatu, 20 procent".

Zdążyłam w międzyczasie wypić kawę. "To ja się jeszcze zastanowię. Może z mężem jednak pzyjdę, to panowie sobie o tych szczegółach technicznych porozmawiają..." Pan Sprzedawca nie wychwytuje ani krzty ironii.

"Najważniejsze, żeby pani kolor sobie wybrała".

Wybiorę....

--------

Sprzedawcy popełniający taką ilość błędów naraz nie istnieją?

Też miałam taką nadzieję. Do dzisiejszego słonecznego poranka w Poznaniu....

***

Akademia REHAU to serwis szkoleniowy dla klientów firmy REHAU. Szkolenia, warsztaty, platforma e-learningowa, podręczniki - czyli know how przydatny do tego, żeby prowadzić firmę w branży stolarki okiennej i drzwiowej.

Masz pytanie? Napisz na akademia@rehau.com

Zajrzyj na www.facebook.com/rehaupl i www.facebook.com/akademiarehau

Skomentuj / Zobacz komentarze

Okna przez hydraulika...

Środa, 13 lutego 2013

„Bo ja Pani muszę powiedzieć, że to przez hydraulika kupuję takie porządne okna, nie oszczędzam. Dlaczego przez hydraulika? Rok temu rurę miałem zapchaną. No, nie tak na amen zapchaną, jeszcze coś tam przez nią spływało.

Ale że teściowa się do nas wybierała, to żona zaczęła już dręczyć, żeby w końcu coś z tym zrobić. Ja tam płacić nie lubię obcym, jak samemu można coś zrobić. Świństw żadnych też nie będę do kanalizy wpuszczał, żadne krety i jakieś tam inne granulki błękitne. Obdzwoniłem hydraulików – Pani, jaką oni kasę zdzierają za przepchanie rury! Co ja frajer jestem, żeby tyle bulić? Kolega mi sposób podpowiedział – soda i ocet. Tanio i ekologicznie. Pośmierdzi trochę, ale ile kasy w kieszeni zostaje.

Sodę, Pani wie, sypie się do odpływu, na chwilę zostawia, potem wody i octu trochę i rury jak nowe. Znaczy tak być miało. Tylko co za dureń wymyślił w tych produkcjach, żeby sodę i żelatynę w jednakowych opakowaniach sprzedawać???? Soda zawsze w takim niebieskim woreczku leżała w kuchni na półce. Skąd ja mogłem wiedzieć, że żelatyna tam teraz leży?

Hydraulikowi, co do niego zaraz dzwoniłem, powiedziałem, że to dzieciaki nasypały dwie torebki żelatyny do odpływu w łazience. Przecież nie przyznam się, że sam sobie sypnąłem. I dopłaciłem ze dwa razy tyle, co mnie ten hydraulik proponował na początku, jak jeszcze żelatyny nie było w rurze… Taką wyższą „stawkę dla oszczędnych”, jak mnie hydraulik podsumował.  I właśnie dlatego, wie Pani, ja teraz te porządniejsze okna kupuję. Nie jestem przecież frajer, żeby potem dopłacać…”

 Wyznania klienta spisane dla potomnych. Z życzeniami, żeby wszyscy klienci na swojej drodze spotykali takiego hydraulika Uśmiech

-----

Akademia REHAU to serwis szkoleniowy dla klientów firmy REHAU. Szkolenia, warsztaty, platforma e-learningowa, podręczniki - czyli know how przydatny do tego, żeby prowadzić firmę w branży stolarki okiennej i drzwiowej.

Masz pytanie? Napisz na akademia@rehau.com

Zajrzyj na www.facebook.com/rehaupl i www.facebook.com/akademiarehau

Skomentuj / Zobacz komentarze

Kupon i święta racja

Piątek, 8 lutego 2013

Trener (Trenerka, żeby było poprawnie politycznieUśmiech) dużo jeździ po Polsce.

I czasem kawy napić się trzeba. Żeby czasu nie tracić (bo klient czeka…) – to tym razem wybór padł na znaną wszystkim fastfoodową sieć. Kolejka do zamówień na trzy samochody – ech, na pewno szybko się uwiną.

Pan  w samochodzie przede mną zamawia zestaw wysoce kaloryczny, powtarzając dwukrotnie  „Mam na to kupon!”. Standardowa wymiana zdań między klientem a Głosem z Okienka („Czy zamówienie zgadza się na monitorze?” „Tak, zgadza się”, „Zapraszam do kolejnego okienka”) i już można złożyć zamówienie na kawę. Odliczone drobne, załatwimy to raz dwa i można ruszyć dalej.

Niestety nie tak szybko.

„23 złote proszę”

„Jakie 23 złote, przecież mówiłem, że mam kupon!”

„Nie słyszałam, żeby Pan mówił o kuponie. A nawet jeśli, to powiedział Pan, że zamówienie zgadza się na monitorze”

„Czy Pani sądzi, że ja mam czas sprawdzać, czy zamówienie zgadza się na monitorze???”

„Ale ja właśnie po to pytam, czy zamówienie się zgadza na monitorze, żeby pan musiał sprawdzić, czy poprawnie wszystko wpisałam !”

„Ja nic nie muszę, proszę pani. Proszę mi policzyć jak z kuponem i już! ”

„Muszę skasować Pana zamówienie i przyjąć je od nowa. Czy może pan podjechać jeszcze raz, a ja wydam tymczasem kolejne zamówienia?”

I tutaj,  ze względu na wrodzoną kulturę osobistą, nie będę cytować odpowiedzi pana od kuponu. Pani z Sieci się obraziła, kolejka rosła, Pan z Kuponem coraz głośniej krzyczał i wzywał kierownika, Kierownik przybył na odsiecz, obie strony akcji próbowały przedstawiać swoją wizję całej sytuacji, do rękoczynów nie doszło (chyba, że jako rękoczyny zakwalifikujemy trąbienie klaksonem...)

Gdyby nie wrodzona trenerom skłonność do podglądania interakcji klient-sprzedawca, pewnie zrobiłabym to samo, co samochody czekające za mną – odjechała…

Przyznaj rację klientowi w błahych sprawach.

Nawet gdy tej racji nie ma. Każdy lubi wygrywać, sprzedawcy też... Ale ostatnią rzeczą, którą klient chce od ciebie słyszeć, jest pouczanie go, jak powinien zrobić… I udowadnianie mu, że się pomylił. Nawet jeśli się pomylił… Świat się od tego nie zawali – za to twoje plany sprzedaży – mogą …

----

Akademia REHAU to serwis szkoleniowy dla klientów firmy REHAU. Szkolenia, warsztaty, platforma e-learningowa, podręczniki - czyli know how przydatny do tego, żeby prowadzić firmę w branży stolarki okiennej i drzwiowej.

Masz pytanie? Napisz na akademia@rehau.com

Zajrzyj na www.facebook.com/rehaupl i www.facebook.com/akademiarehau

      Skomentuj / Zobacz komentarze

Pracownik jak żywa reklama...

Poniedziałek, 4 lutego 2013

Firmy na okiennym rynku różnią się ludźmi. Oczywiście, również produktami, ale to właśnie ludzie o tych produktach opowiadają. I idealnie byłoby, żeby ci ludzie te produkty lubili. Czasami patrzysz na sprzedawcę i już wiesz, że on sam nie kupiłby swoich produktów -mimo, że ciebie próbuje przekonać do tego, jakie są wspaniałe.

Kilka dni temu jeden z właścicieli firmy okiennej opowiedział mi o historii swojego pomysłu. Chciał na stronach www przedstawić handlowców na zdjęciach. Klient ogląda zdjęcia i wie, kto pracuje w tej firmie, z kim się spotka. Podekscytowany swoim pomysłem, liczył na to, że taka strona wyróżni jego firmę wśród kilku innych konkurencyjnych na regionalnym rynku.

Okazało się, jednak, że szef zapomniał przekonać do tego pomysłu pracowników. Pewnego zimowego poranka w firmie po prostu pojawił się fotograf, gotowy do uwieczniania dzielnych sprzedawców przy pracy. I nawet większości udało się zrobić zdjęcia przy biurkach, na linii produkcyjnej, przy montażu. Dopiero to, co widać było na tych zdjęciach, sprawiło, że szef się wycofał z pomysłu. Kilkunastu ludzi z minami, które nie zachęciłyby żadnego klienta do odwiedzin. Z wyrazem twarzy, który mówił jedno – „Spadaj!”

Zanim więc pracownik zacznie być twarzą swojej firmy, warto zadbać o to, żeby lubił też ją na co dzień, wtedy kiedy nikt nie każe mu występować na zdjęciach albo na filmie.

Jeden  z przykładów jak „spontanicznie” i z „widoczną radością” na służbowym filmie wyglądają pracownicy pewnej Wielkiej Firmy, możecie obejrzeć w sieci – dobre na przerwę przy kawie i dyskusję o zaangażowaniu pracowników w kształtowanie wizerunku firmy.

http://www.youtube.com/watch?v=wK4AigEa9d4

-----

Akademia REHAU to serwis szkoleniowy dla klientów firmy REHAU. Szkolenia, warsztaty, platforma e-learningowa, podręczniki - czyli know how przydatny do tego, żeby prowadzić firmę w branży stolarki okiennej i drzwiowej.

Masz pytanie? Napisz na akademia@rehau.com

Zajrzyj na www.facebook.com/rehaupl i www.facebook.com/akademiarehau

    Skomentuj / Zobacz komentarze