Blogi Oknonet.pl

Zaraźliwy brak entuzjamu

Poniedziałek, 27 stycznia 2014

Przekonanie sprzedawcy do tego, co sprzedaje i co robi, ma ogromny wpływ na to, jak postrzegają go inni. Sprzedawca przekonany o dobrej jakości swoich produktów częściej odnosi sukcesy, niż ten, któremu łatwiej wymieniać wady firmy, w której pracuje i oferowanych przez nią produktów niż znaleźć ich zalety.

Na szkoleniach czasem spotykam sprzedawców, którzy głównie narzekają... Na jakość produktów swojej firmy, na stosunki w niej panujące, na szefa, na inne działy...

Ich brak entuzjazmu i motywacji jest zaraźliwy - zaraża głównie klientów, którzy dziwnym trafem często rezygnują z zakupów u nich. I wtedy tacy sprzedawcy mają kolejny powód do narzekania...

Znacie takich?

Skomentuj / Zobacz komentarze

Klauzule niedozwolone w umowach firm okiennych

Środa, 8 stycznia 2014

 

Kiedy klient podejmuje w końcu decyzję o zakupie okien, kiedy praca sprzedawcy dała w końcu efekt w postaci jego pozytywnej decyzji – przychodzi czas na podpisanie umowy. Najczęściej jest tak, że klienci nie mają możliwości negocjowania warunków umowy, która dotyczy zakupu okien. Muszą podpisać to, co podsuwa im sprzedawca. Nie mają szans na samodzielne ustalanie warunków innych niż cena czy termin dostawy. Dlatego też kodeks cywilny zapewnia ochronę konsumentom, którym przedsiębiorcy często narzucają tak zwane klauzule niedozwolone, które nie są dla klienta korzystne, często narażają go na straty albo narzucają wiele obowiązków.  Te klauzule to postanowienia, które nie zostały uzgodnione indywidualnie – czyli klient dostał je w druku umowy i musi się z nimi zgodzić, jeśli chce kupić okna u danego sprzedawcy.

Na szczęście dla klientów, te zapisy nie są zobowiązujące dla niego, jeśli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy.

Żeby klauzula (zdanie, postanowienie, paragraf z umowy) była niedozwolona, musi spełniać ona trzy warunki:

• zapis nie był uzgodniony indywidualnie z konsumentem, czyli najczęściej przedsiębiorca posłużył się wzorcem umowy, a klient go po prostu podpisał;

• zapis jest sprzeczny z dobrymi obyczajami;

• zapis rażąco narusza interesy konsumenta.

 

Dobrym przykładem są często występujące klauzule stawiające jako warunek odstąpienia od umowy zapłacenie dużej kary. Często w umowach pojawiają się także zapisy wyłączające odpowiedzialność sprzedawcy czy producenta okien za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. W umowie nie może znaleźć się na przykład zapis, który:

• daje przedsiębiorcy możliwość zmiany umowy bez zgody klienta.

• nie daje konsumentowi możliwości rozwiązania umowy, a pozwala na to przedsiębiorcy;

• zobowiązuje tylko konsumenta (przedsiębiorcę nie) do zapłacenia odstępnego lub kary umownej;

• daje przedsiębiorcy możliwość podwyższenia ceny, a konsumentowi nie daje możliwości odstąpienia od umowy;

• przewiduje obowiązek zapłaty za wadliwie wykonaną usługę;

 

Poniżej przykłady z Rejestru Klauzul Niedozwolonych, prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, wykryte w umowach firm okiennych:

„Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zamówienia.”

„Sprzedający ma prawo przekazania praw i obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia

w całości lub w części osobie trzeciej”

„Gwarancją nie są objęte (…) uszkodzenia wynikające z normalnego zużycia”

„Gwarancją nie są objęte (…) wady widoczne w chwili sprzedaży.”

„Sprzedający jako gwarant zastrzega sobie prawo do oceny i kwalifikacji uszkodzeń w tym stwierdzenia czy uszkodzenia podlegają naprawom gwarancyjnym.”

„W sytuacjach wyjątkowych termin usunięcia wady może zostać przedłużony do 60 dni.”

„Reklamacje wad ukrytych muszą być składane pisemnie w siedzibie firmy w ciągu 10 dni od daty

odbioru towaru (…).Późniejsze reklamacje nie będą uznane i nie będą uwzględnianie roszczenia

gwarancyjne.

„Kupujący nie jest uprawniony do otrzymania odszkodowania w  żadnej formie z powodu opóźnienia

dostawy. Jednocześnie opóźnienie dostawy nie uprawnia kupującego do całkowitego bądź częściowego odstąpienia od zamówienia lub jego anulowania.”

 

„W przypadku opóźnienia w zapłacie, Sprzedawcy przysługuje odszkodowanie w wysokości odsetek,

których wysokość określona jest w fakturze zakupu lub odrębnej umowie”

„Zmiana terminu realizacji zamówienia w granicach 30 dni roboczych nie stanowi podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Sprzedawcy”

„Odsetki od dokonanych wpłat wyczerpują podstawę do wysuwania przez Odbiorcę jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy z tytułu opóźnienia realizacji zamówienia”

 

Co może zrobić klient, jeśli uzna jakiś zapis za klauzulę niedozwoloną? Może wnieść sprawę do sądu cywilnego. Jeżeli sąd uzna klauzulę za niedozwoloną, to przestanie ona konsumenta obowiązywać. Drugi sposób to wniesienie sprawy do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Jeżeli sąd uzna postanowienie za niedozwolone, to zostanie ono wpisane na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wówczas klauzula ta przestanie obowiązywać wszystkich konsumentów.

 

Podstawa prawna (oprócz przepisów Kodeksu Cywilnego ważna dla tematu).

Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 r. (DzU z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zmianami).

 

Skomentuj / Zobacz komentarze