Blogi Oknonet.pl

Klauzule niedozwolone w umowach firm okiennych

Środa, 8 stycznia 2014

 

Kiedy klient podejmuje w końcu decyzję o zakupie okien, kiedy praca sprzedawcy dała w końcu efekt w postaci jego pozytywnej decyzji – przychodzi czas na podpisanie umowy. Najczęściej jest tak, że klienci nie mają możliwości negocjowania warunków umowy, która dotyczy zakupu okien. Muszą podpisać to, co podsuwa im sprzedawca. Nie mają szans na samodzielne ustalanie warunków innych niż cena czy termin dostawy. Dlatego też kodeks cywilny zapewnia ochronę konsumentom, którym przedsiębiorcy często narzucają tak zwane klauzule niedozwolone, które nie są dla klienta korzystne, często narażają go na straty albo narzucają wiele obowiązków.  Te klauzule to postanowienia, które nie zostały uzgodnione indywidualnie – czyli klient dostał je w druku umowy i musi się z nimi zgodzić, jeśli chce kupić okna u danego sprzedawcy.

Na szczęście dla klientów, te zapisy nie są zobowiązujące dla niego, jeśli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy.

Żeby klauzula (zdanie, postanowienie, paragraf z umowy) była niedozwolona, musi spełniać ona trzy warunki:

• zapis nie był uzgodniony indywidualnie z konsumentem, czyli najczęściej przedsiębiorca posłużył się wzorcem umowy, a klient go po prostu podpisał;

• zapis jest sprzeczny z dobrymi obyczajami;

• zapis rażąco narusza interesy konsumenta.

 

Dobrym przykładem są często występujące klauzule stawiające jako warunek odstąpienia od umowy zapłacenie dużej kary. Często w umowach pojawiają się także zapisy wyłączające odpowiedzialność sprzedawcy czy producenta okien za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. W umowie nie może znaleźć się na przykład zapis, który:

• daje przedsiębiorcy możliwość zmiany umowy bez zgody klienta.

• nie daje konsumentowi możliwości rozwiązania umowy, a pozwala na to przedsiębiorcy;

• zobowiązuje tylko konsumenta (przedsiębiorcę nie) do zapłacenia odstępnego lub kary umownej;

• daje przedsiębiorcy możliwość podwyższenia ceny, a konsumentowi nie daje możliwości odstąpienia od umowy;

• przewiduje obowiązek zapłaty za wadliwie wykonaną usługę;

 

Poniżej przykłady z Rejestru Klauzul Niedozwolonych, prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, wykryte w umowach firm okiennych:

„Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zamówienia.”

„Sprzedający ma prawo przekazania praw i obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia

w całości lub w części osobie trzeciej”

„Gwarancją nie są objęte (…) uszkodzenia wynikające z normalnego zużycia”

„Gwarancją nie są objęte (…) wady widoczne w chwili sprzedaży.”

„Sprzedający jako gwarant zastrzega sobie prawo do oceny i kwalifikacji uszkodzeń w tym stwierdzenia czy uszkodzenia podlegają naprawom gwarancyjnym.”

„W sytuacjach wyjątkowych termin usunięcia wady może zostać przedłużony do 60 dni.”

„Reklamacje wad ukrytych muszą być składane pisemnie w siedzibie firmy w ciągu 10 dni od daty

odbioru towaru (…).Późniejsze reklamacje nie będą uznane i nie będą uwzględnianie roszczenia

gwarancyjne.

„Kupujący nie jest uprawniony do otrzymania odszkodowania w  żadnej formie z powodu opóźnienia

dostawy. Jednocześnie opóźnienie dostawy nie uprawnia kupującego do całkowitego bądź częściowego odstąpienia od zamówienia lub jego anulowania.”

 

„W przypadku opóźnienia w zapłacie, Sprzedawcy przysługuje odszkodowanie w wysokości odsetek,

których wysokość określona jest w fakturze zakupu lub odrębnej umowie”

„Zmiana terminu realizacji zamówienia w granicach 30 dni roboczych nie stanowi podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Sprzedawcy”

„Odsetki od dokonanych wpłat wyczerpują podstawę do wysuwania przez Odbiorcę jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy z tytułu opóźnienia realizacji zamówienia”

 

Co może zrobić klient, jeśli uzna jakiś zapis za klauzulę niedozwoloną? Może wnieść sprawę do sądu cywilnego. Jeżeli sąd uzna klauzulę za niedozwoloną, to przestanie ona konsumenta obowiązywać. Drugi sposób to wniesienie sprawy do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Jeżeli sąd uzna postanowienie za niedozwolone, to zostanie ono wpisane na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wówczas klauzula ta przestanie obowiązywać wszystkich konsumentów.

 

Podstawa prawna (oprócz przepisów Kodeksu Cywilnego ważna dla tematu).

Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 r. (DzU z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zmianami).

 

Komentarze

CytujUczeń, Piątek, 10 stycznia 2014
Co do meritum zgoda, chociaż odnoszę wrażenie jakbym już wcześniej gdzieś coś podobnego czytał, ale ta podstawa prawna? Aby na pewno odpowiednia i najważniejsza dla tematu klauzul Akademio?
CytujAkademia REHAU wiedz, Poniedziałek, 27 stycznia 2014
W wspomnianej ustawie w rozdziale 3 "Zmiany w przepisach obowiązujących" omówione są zmiany, dotyczące wzorców umów, wprowadzone tą ustawą do przepisów Kodeksu Cywilnego. Dlatego właśnie ta ustawa jest ważna dla tematu klauzul (mimo, że dotyczy produktów niebezpiecznych...) Dziękujemy za uważne czytanie.
CytujUczeń, Środa, 29 stycznia 2014
Ważna dla tematu, a podstawa prawna, to pewna różnica, czyż nie tak? Ale to Wasza Akademia ja mogę tylko się w niej uczyć albo pójść na wagary.
CytujAkademia REHAU wiedz, Środa, 5 lutego 2014
Szanujemy opinię "uczniów" (chociaż szkołą się zupełnie nie czujemy:-) Dopisaliśmy, korzystając z Pana/Pani uwag zdanie"Podstawa prawna (oprócz przepisów Kodeksu Cywilnego ważna dla tematu)". Lepiej? Na wagary też warto czasem iść, szczególnie jak pogoda za oknem:-) Dzięki raz jeszcze za uważne czytanie.
CytujUczeń, Czwartek, 6 lutego 2014
Dopisaliśmy, korzystając z Pana/Pani uwag zdanie"Podstawa prawna (oprócz przepisów Kodeksu Cywilnego ważna dla tematu)". Lepiej?
Niestety nie. Podstawa prawna to norma prawna zawarta w ustawach lub aktach wykonawczych określająca zakres uprawnień, a także obowiązków podmiotów, do których jest skierowana. Jeśli uznacie Państwo tę definicję za właściwą, to z art.18 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 r wynika wprost, że podstawą prawną dla uznania klauzuli umownej za niedozwoloną jest Kodeks cywilny, a w szczególności zawarty w nim art 385. Powołaną przez Was ustawę można uznać za ważną dla tematu bowiem to ona wprowadza właściwe zmiany do K.c. jednak sama z siebie nie stanowi podstawy prawnej i nie znajduje zastosowania w postępowaniach w sprawie klauzul niedozwolonych. Niby drobiazg, a jednak... .