| Wyświetleń:2756

Obliczanie i deklarowanie własności cieplnych stolarki (kompendium wiedzy – część III) [Aktualizacja]

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Obliczanie i deklarowanie własności cieplnych stolarki

fot. LTB | Obliczanie i deklarowanie własności cieplnych stolarki

Kolejnym ważkim problemem dotyczącym własności cieplnych okien jest liniowy współczynnik przenikania ciepła ψ. Podstawowy błąd w wykorzystywaniu tego elementu w obliczeniach cieplnych wynika z opinii o stałości tego parametru mimo zmiany warunków otoczenia, własności cieplnych oszklenia czy sposobu i głębokości zabudowy oszklenia w skrzydle. Liniowy współczynnik przenikania ciepła ψg opisuje dodatkowe przewodzenie ciepła spowodowane wzajemnym oddziaływaniem między ramą (złożeniem profili), oszkleniem i ramką dystansową, i zależy od właściwości cieplnych każdego z tych komponentów. 


O wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła decyduje różnica pomiędzy strumieniem ciepła przenikającym przez złożenie z oszkleniem, a strumieniem ciepła przenikającym przez to samo złożenie, w którym panel izolacyjny zastępuje w odpowiedni sposób oszklenie. Bez znajomości wartości tych dwóch strumieni próby obliczania, szacowania czy podstawiania danych z innych źródeł są niepoprawne i pozbawione racjonalnych podstaw.

Właściwą metodą określania liniowego współczynnik przenikania ciepła ψ są obliczenia realizowane zgodnie z normą EN ISO 10077-2
, a w szczególnych przypadkach można wykorzystywać dane tabelaryczne zawarte w załączniku E cytowanej normy.Wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła dla powszechnie stosowanych typów
ramek dystansowych (np. aluminium i stali)Wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła dla ramek oszklenia
o ulepszonych właściwościach cieplnych

W każdym przypadku, gdy źródłem pochodzenia współczynnika przenikania ciepła Uf nie jest norma 10077-2, wartości liniowego współczynnika przewodzenia ciepła nie mogą przyjmować innych wartości niż tylko te zamieszczone w odpowiednich wierszach jednej z dwóch powyższych tabeli.

Zależność liniowego współczynnika przenikania ciepła od własności cieplnych oszklenia przedstawiono w poniżej tabeli:Można zaobserwować, że poprawa własności cieplnych oszklenia nie prowadzi do poprawy liniowego współczynnika oszklenia, mimo że we wszystkich przykładach oszklenie ma konstrukcję 4/16/4 i ten sam materiał ramki dystansowej.

Zmienność liniowego współczynnika przenikania ciepła w zależności od wartości współczynnika przenikania ciepła złożenia ościeżnica/skrzydło przedstawiono poniżej: Sposoby zmiany własności cieplnych złożenia ościeżnica/skrzydło przedstawiono w poprzedniej części artykułu (przejdź do artykułu).

Zaobserwować można zmienność w dwóch aspektach:

» Liniowy współczynnik przenikania ciepła ulega zmianie w przypadku szyby zespolonej o tej samej konstrukcji w przypadku różnych własności cieplnych samego oszklenia.

» Liniowy współczynnik przenikania ciepła zależy od własności cieplnych złożenia, w którym zostało ono zainstalowane.

Zmiana własności liniowego współczynnika przenikania ciepła w zależności od materiału ramki dystansowej przedstawiona jest poniżej:Ramka dystansowa wykorzystująca w swej konstrukcji materiały o niższym współczynniku przewodzenia ciepła pozwala na uzyskanie niższych wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła.

Zmiana z konstrukcji oszklenia z szyby jednokomorowej 4/16/4 o grubości 24 mm na konstrukcje dwukomorowe 4/12/4/12/4 o grubości oszklenia 36 mm przy tym samym materiale ramki dystansowej, co obrazuje poniższa tabela:Zaprezentowane przykłady obrazują charakter zmian liniowego współczynnika przenikania ciepła pod wpływem modyfikacji grubości oszklenia i jego własności cieplnych, a także wpływu materiału ramki dystansowej. 

Liczba różnych wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła wynikająca z możliwości dostępnych zmian materiałowych samego oszklenia jest duża, o czym świadczy powyższy fragment tekstu. Warto także pamiętać, że opisane wcześniej modyfikacje własności cieplnych złożeń profili powodować będą zmiany liniowego współczynnika przenikania ciepła. W przypadku profili o lepszych własnościach cieplnych (niższe wartości współczynnika Uf) tendencje zaprezentowane powyżej zostaną zachowane, zmienią się jedynie wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła.

Autor tekstu: Mgr inż. Bogdan Wójtowicz
Kierownik Techniczny Laboratorium Techniki Budowlanej

Zachęcamy do dyskusji i komentowania, a za tydzień kolejna porcja wiedzy w tym temacie.
[Aktualizacja 01.12.17]

Pan Jacek z Torunia zadał pytanie: Producent profili, w ramach umowy o wykorzystaniu badań kaskadowych, udostępnił naszej firmie wyniki obliczeń własności cieplnych okien i drzwi zewnętrznych, których autorem była firma dostarczająca profile. Na raporcie z badań, który został sporządzony, widnieje logo producenta profili i dodatkowo pieczątka laboratorium notyfikowanego, która według dawcy systemu uwierzytelnia obliczenia. Pytanie, które nasuwa się w związku z tym, czy te obliczenia spełniają wymagania systemu, czy należy traktować je tylko jako wskazówki przy szacowaniu wyników?
 

Bogdan Wójtowicz: Obliczenia takie nie spełniają wymogów określonych w normie PN-EN 14351-1+A2. Norma wyrobu PN-EN 14351-1+A2 jednoznacznie wskazuje, że tylko strona trzecia, bo takim mianem określa się jednostkę niezależną od obu stron (producenta i odbiorcę), czyli laboratorium notyfikowane, może wykonywać badania i obliczenia wykorzystywane do deklarowania własności wyrobów wprowadzanych do sprzedaży w oparciu o wskazaną normę. Nie istnieje żadna prawna możliwość opisana w normie „potwierdzania”, „weryfikowania” czy też innej „nobilitacji” wyników badań producenta przez jakąkolwiek jednostkę notyfikowaną. Co istotniejsze, Rozporządzenie 305/2011 (nadrzędny akt prawny całego systemu wprowadzenia) jest w tym zakresie jednoznaczny – jest to zadanie jednostki notyfikowanej, która może zlecać podwykonawstwo badań, ale tylko w jednostkach notyfikowanych. Badania i obliczenia producenta mają tylko wartość informacyjną.

[Aktualizacja 07.11.17]

Pojawiły się pytanie od inwestora z Krakowa. W odpowiedzi Pana Bogdana Wójtowicza celowo pominięto informacje umożliwiające identyfikacje systemu profili i producenta okien. Istota całego cyklu miała dostarczyć oczywistej wiedzy producentom okien. Pytanie zostało sformułowane przez drugą stronę procesu gospodarczego i warto o tym pamiętać podpisując deklarację własności użytkowych nie tylko przy okazji własności cieplnych wyrobu, ale także przy pozostałych zasadniczych charakterystykach wyrobu.

Inwestor: Producent okien przedstawił obliczenia własności przenikalności cieplnej okien dla realizowanej dla nas inwestycji, opierając się na:

1. Wynikach badań z laboratorium notyfikowanego wykonane zgodnie z normą „ČSN EN 12412-2 Tepelné chování oken, dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Rámy,” 

2. Liniowym współczynniku przenikania ciepła przyjętym na podstawie karty produktu (ramki dystansowej) z uwzględnieniem korekty na grubość oszklenia.

3. Własnych obliczeniach wykonanych przez upoważnionego pracownika firmy przy wykorzystaniu programu obliczeniowego firmy, od której kupowane są profile okienne.

Czy ten sposób jest prawidłowy?

Bogdan Wójtowicz: Odpowiedź na tak postawione pytanie jest prosta: nie. Jest to błędny sposób wykorzystania wyników badań i błędny sposób deklarowania własności cieplnych wyrobu. Dlaczego?

1. Wyniki badań z laboratorium notyfikowanego zostały sporządzone dla systemu profili, a nie konkretnego złożenia ościeżnica/skrzydło.

a). W obrębie systemu, który był badany jest sześć rodzajów ramy i siedem rodzajów skrzydeł różniących się pomiędzy sobą wysokością (rama 66-81 mm; skrzydło 70-78 mm)

b).Poszczególne profile różnią się tez ilością komór wewnętrznych (5 lub 6 komór)

c). Dla każdego profilu istnieją co najmniej dwa różne kształty wzmocnienia stalowego (otwarte lub zamknięte)

d). Każde wzmocnienie ma co najmniej dwie grubości ścianek (1,5 lub 2,0 mm)

e). W sprawozdaniu nie została określona grubości oszklenia, dla którego wykonano badania

Nie jest więc możliwe, aby wszystkie te kombinacje profili miały takie same własności cieplne.

2. Liniowy współczynnik przenikania ciepła, w przypadku badania profili metodą skrzynki grzejnej, może przyjmować tylko wartości określone w tabeli E1 lub E2 normy PN-EN ISO 10077-1, wartość 0,04 w tej tabeli nie występuje. Przyjęcie takiej wartości na podstawie materiałów niebędących raportem z badań jest błędne. Zmodyfikowanie błędnej wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła ze względu na zmianę grubości oszklenia jest również błędna. Żadna norma nie przewiduje tak dowolnego modyfikowania danych przez pracownika nawet o najwyższych kompetencjach w zakresie obliczeń cieplnych.

3. Wykorzystanie przez uprawnionego pracownika programu obliczeniowego, nie jest niestety gwarancją poprawnego wyniku obliczeń, nawet przy zachowaniu należytej staranności wykonywanych obliczeń – brak jest bowiem weryfikacji poprawności zastosowanych danych, a sposób obliczenia znany jest tylko twórcy programu, nie zaś osobie go stosującej. Właściwe kompetencje w tym zakresie posiada laboratorium notyfikowane, które z pewnością będzie posiadało również informację o tym, że wyniki badań z badań ze skrzynki grzejnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w zakresie badań cieplnych nie powinny być wykorzystywane.

#wlasnosci_cieplne, #prawo_budowlane, #przenikalnosc_cieplna, #przepisy

SPRAWDŹ OFERTĘ FIRMY

Strona główna | Oferta | Publikacje | Sieć sprzedaży - kontakt | Praca

Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.

41-306 Dąbrowa Górnicza
ul. Laski 83
tel.: (0-608) 50 66 32
tel.: (0-608) 50 66 35
tel.: (0-604) 97 62 07
Fax: (032) 26 44 079
e-mail: LTB@LTB.org.pl
http://www.LTB.org.pl/